BEZ PEŁNEGO POKRYCIA

Nie pokrywa się to w pełni ‚ z periodyzacją okresów planowania gospodarczego arii po­lityką – ekonomiczną państwa.. Mając jednak na uwadze awangardową funkcję nauki, jej wyprzedzającą rolę w sto­sunku do innych dziedzin życia, łatwo można dostrzec —, w założeniach strategii rozwoju naukowo-badawczego’ — cechy reorientacji w kierunkach perspektywicznych. Program w polityce naukowej jest z reguły bardziej daleko­siężny, dynamiczniej wybiegający w przyszłość, niż’ to może mieć miejsce w cezurach społeczno-gospodarczego rozwoju państwa. Wiemy, czego można i należy oczekiwać od nauki i tech­niki. Strategia wysuwa na plan pierwszy sterowanie triadą rozwoju, powiązanie nauki z techniką i produkcją. Zdajemy  sobie sprawę z ważności innowacji, selekcji, i wyboru tematów, problemów; badawczych.

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!