NURTUJĄCE KWESTIE

‚Mimo wciąż jeszcze wy­stępujących niedociągnięć i błędów w kształceniu dokto­rantów — występującym formalizmie przy przyznawaniu stopili naukowych — przybywa nam młodych pomocni­czych pracowników nauki. Jacy to ludzie? Czy predesty­nowani do tego- specyficznego zawodu, czy zawsze znaj­dujący dla siebie miejsce w naukowej społeczności? . Jaka jest nasza polityka naukowo-techniczna, jaka jest tkanka i struktura naszej nauki? Kwestie nurtujące śro­dowisko naukowców, jego sprzeczności i konflikty, dąże­nia i ambicje mają często powszechny charakter dla nauko­wego życia w krajach uprzemysłowionych i poddanych biegowi rewolucji naukowo-technicznej. Dlatego też ana­lizy i obserwacje poczynione w innych państwach rozwi­niętych gospodarczo i technicznie stają się pomocne w zro­zumieniu niektórych mechanizmów, występujących w ży­ciu polskiej społeczności naukowej, i zjawisk wynikają­cych z polityki naukowej i technicznej.

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!